KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PROCEDURA PRZETWARZANIA DANYCH W MONITORINGU

STATUT VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Deklaracja Stosowania Polityki

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Sprawozdania finansowe dostępne są na stronie internetowej www.dbfo-ochota.waw.pl w zakładce Finanse, Budżety placówek.

Status prawny

Organem prowadzącym liceum jest m. st. Warszawa.

nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991r) i Kartę Nauczyciela oraz Statut VII LO im. J. Słowackiego.

Przedmiot działalności

Liceum jako szkoła publiczna zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, realizuje podstawę programową oraz szkolny program wychowawczy i profilaktyczny.

Dostęp do informacji publicznej

Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198) z póź. zm. art 8 p.4 informujemy, że dostęp do informacji publicznych będących w posiadaniu dyrektora VII LO a nieudostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej może nastąpić po złożeniu pisemnego wniosku (także w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne). Wnioski będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 20 dni od daty złożenia z wyłączeniem okresu urlopu dyrektora szkoły.

Informacje dotyczące wyników rekrutacji do szkoły są udostępniane w formie wywieszenia listy przyjętych i nieprzyjętych przez Komisję Rekrutacyjną VII LO.

Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 art 23c.1 za udostępnianie informacji publicznej ustala się opłatę w wysokości 1zł za 1 stronę odbitki kserograficznej. W przypadku konieczności zanonimizowania danych opłata wynosi 2 zł za 1 stronę odbitki kserograficznej.

Informacje dotyczące budżetu szkoły są udostępniane na stronie internetowej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Ochota miasta stołecznego Warszawy (www.dbfo-ochota.waw.pl) w zakładce Finanse (Budżety placówek, Wydzielony rachunek dochodów, Karty monitorowania wydatków, Karty monitorowania dochodów i wydatków w wydzielonym rachunku dochodów).